Itä-Helsingin Melojat - IHMe ry

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Itä-Helsingin Melojat - IHMe ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Itä-Helsingin Melojat - IHMe on melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta, mutta seura on avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivomusten mukaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Itä-Helsingin Melojat - IHMe voi järjestää melontatapahtumia ja -toimintaa, koulutusta ja tiedotusta sekä pyrkii yhteistyöhön myös muiden melontaa harrastavien seurojen ja niiden jäsenten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi melontaseura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Seuran jäsenet
Itä-Helsingin Melojat - IHMeen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa melonnasta kiinnostunut tai seuran toimintaa kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhden (1) vuoden aikana sen erääntymispäivästä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten noudattamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.
Erottamispäätös lähetetään kirjallisena ao. jäsenelle. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erotetulla jäsenellä on oikeus antaa kirjallinen selvitys hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksen lähettämisestä, mikäli erottaminen perustuu muuhun syyhyn kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämiseen. Hallitus on velvollinen käsittelemään selvityksen seuraavassa kokouksessaan. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.

Jäseniltä perittävän liittymis-, jäsen- ja talkoomaksun, kajakkipaikkavuokrien ja muiden mahdollisten maksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus
Itä-Helsingin Melojat - IHMeen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista hallituksen jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäisenä vuotena arvan ja seuraavina vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi valitaan sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, joita voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä joko taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

6 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostitse jäsenlistassa oleville jäsenille tai seuran www-sivuilla.

8 § Yhdistyksen sääntömääräinen ja ylimääräiset kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen eli vuosikokouksen maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätöksiksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, liittymis-, jäsen- ja talkoomaksut, kajakkipaikkavuokrien ja muut mahdolliset maksut ja talousarvio
8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) vuosi.

9 § Jäsenten aloiteoikeus
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen kokousta.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Itä-Helsingin Melojat - IHMe

Helsinki 14. päivänä toukokuuta, 2002